Projekty KLANZY

Zrealizowane w latach 2009-2017 - zobacz archiwum

 

Realizowane w 2018 roku:

1.   Projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"

aaz_projekt_2017

Okres realizacji projektu: 01.01.2017-30.04.2018 r.
Więcej o projkcie "Akademia Aktywności Zawodowej" czytaj tutaj.

 

 

2.   Projekt "Barwy dzieciństwa - zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3"

Projekt nr RPLU.09.04.00-06-0017/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Okres realizacji projektu: 01.05.2017 - 31.10.2019 r.
Szczegóły w zakładce "projekt Barwy Dzieciństwa"  (http://lublin.klanza.eu/static/show/id=90).

logotyp_efs

 

3.   Projekt "Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam"

PSPiA KLANZA jest partnerem w Projekcie Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 30.09.2018 r.
Projekt „Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam" realizowany na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie obejmuje swoim zakresem działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji miękkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystując do tego celu zasoby uczelni.
Efektem projektu Misja MED będzie stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć z zakresu dyscyplin medycznych i farmaceutycznych, poszerzających podstawę programową z chemii, biologii, biofizyki i obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
Moduł realizowany przez PSPiA KLANZA to 5 W (who?, where?, when?, what?, why?).

logotyp_efs

 

2009 - 2010 Klanza Lublin   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków