Projekt „Barwy dzieciństwa - zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3"

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
i PROESA Sp z.o.o.
zapraszają do udziału w projekcie 

"Barwy dzieciństwa - zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3"

Projekt skierowany jest do 30 Kobiet - 15 Kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (Kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym chcące wrócić do pracy) i 15 bezrobotnych i biernych zawodowo chcących uzyskać nowe kwalifikacje i podjąć zatrudnienie:

W grupie 30 kobiet będą osoby:

 • Kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (Kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym chcące wrócić do pracy),
 • bierne zawodowo,
 • bezrobotne,
 • mieszkanki powiatu m. Lublin.

W ramach projektu bezpłatnie zapewniamy:

Dla wszystkich uczestniczek - całkowicie bezpłatną opiekę nad dzieckiem w placówce żłobkowej mieszczącej się na ul. Łęczyńskiej 51 w Lublinie - Żłobek Barwy dzieciństwa II.

Dla grupy Kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo:

 • Poradnictwo zawodowe połączone z IPD,
 • Szkolenia zawodowe (do wyboru jedno):
       - OPIEKUNKA OSOBY STARSZEJ i CHOREJ,
       - OPIEKUNKA W ŻŁOBKU,
       - Specjalistka ds. funduszy europejskich
 • 6 miesięczne płatne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników

Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

 • Profesjonalną kadrę wykładowców oraz profesjonalne szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu i kompetencje zawodowe.
 • Stypendia szkoleniowe- 8,54 złotych brutto (z kosztami pracodawcy) z każda godzinę szkolenia.
 • Stypendia stażowe - 1850złotychbrutto za każdy miesiąc stażu.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 - 31.10.2019 r.
Wartość projektu: 1 540 376,40 zł .
Dofinansowanie projektu z UE: 1 309 319,94 zł .

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST DARMOWY!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kontakt: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
tel. 81 534 65 83, e-mail: biuro@klanza.org.pl , www.lublin.klanza.eu 
Adres Biura Projektu: ul. Kaprysowa 2, 20-843 Lublin

Kontakt: PROESA Sp. z.o.o.
tel. 795 678 585, e-mail: info@proesa.pl  
Adres Biura Partnera: ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin

logotyp_efs


Rekrutacja uczestników do projektu
2018-01-16

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz załącznikmi dotyczącymi rekrutacji uczestników w ramach projektu.

Do pobrnia:

 • Regulamin Rekrutacji i Projektu BDZII     [DOC]  /  [PDF]
 • Regulamin Rekrutacji i Projektu BDZII - wersja przystosowana dla osób niedowidzących     [DOC]  /  [PDF]
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy     [DOC]  /  [PDF]
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy - wersja przystosowana dla osób niedowidzących     [DOC]  /  [PDF]
 • Oświadczenie o statusie na rynku pracy BDZII     [DOC]  /  [PDF]
 • Oświadczenie o statusie na rynku pracy BDZII - wersja przystosowana dla osób niedowidzących     [DOC]  /  [PDF]


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/BDZII/RR/2017
2017-10-03

dotyczące przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych oraz dostarczenie niezbędnych materiałów i wyposażenia mających na celu adaptację budynku na. ul. Łęczyńskiej 51 na potrzeby placówki żłobkowej w ramach realizacji projektu „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w Lublinie", Lublin, województwo lubelskie.

Zapytanie ofertowe:

na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych oraz dostarczenie niezbędnych materiałów i wyposażenia mających na celu adaptację budynku na. ul. Łęczyńskiej 51 o powierzchni 190 m2 na potrzeby placówki żłobkowej:

 

Część I

PRZEPROWADZENIE PRAC ADAPTACYJNO REMONTOWYCH- mających na celu dostosowanie budynku przy ul. Łęczyńskiej 51 (lokal o powierzchni 190 m2) do wymagań ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r.  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. W celu adaptacji w/w budynku na żłobek.

 1. Prace będą prowadzone według projektu i specyfikacji, która stanowi załącznik nr 1. do Zapytania Ofertowego,
 2. Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do wykonania Prac,

Przykłady niezbędnych prac

 • Utworzenie nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • Wykonanie ścianek działowych,
 • Szpachlowanie i malowanie,
 • Układanie paneli podłogowych i listwowanie,
 • Układanie glazury i terakoty,
 • Wykonanie wentylacji,
 • itp.

Wszystko zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.
Obecny stan lokalu obrazuje załącznik nr 2 - rzut lokalu.

Wykonane w ramach projektu, „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w Lublinie" nr projektu RPLU.09.04.00-06-0017/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

Część II

Dostarczenie odpowiednich materiałów i wyposażenia, oraz ich montaż mający na celu dostosowanie budynku przy ul. Łęczyńskiej 51 (lokal o powierzchni 190 m2) do wymagań ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r.  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. W celu adaptacji w/w budynku na żłobek.

- W celu dostosowania budynku przy ulicy Łęczyńskiej 51, powierzchnia lokalu 190 m2. Niezbędne jest dostarczenie i montaż następujących elementów wyposażenia. Wykonanie zgodnie z Projektem stanowiącym załącznik nr1 do przedmiotowego zapytania.

Przykłady wyposażenia:

 • Baterie kranowe,
 • Brodzik i zestaw prysznicowy,
 • Umywalki dla dzieci,
 • Zestawy ustępowe WC,
 • Podgrzewacze wody,
 • Wykonanie wyłącznika awaryjnego prądu,
 • itp.

Szczegółowy wykaz wyposażenia, stanowi część załącznika Oferta wykonawcy.
Zakupy podyktowane są projektem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

Dostarczenie odpowiednich materiałów odbędzie się w ramach projektu, „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w Lublinie" nr projektu RPLU.09.04.00-06-0017/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

Część III

Zakup/wykonanie odpowiednich mebli do pomieszczeń - kuchnia, wydawalnia posiłków, pomieszczenie socjalne, mopiarnia oraz ich montaż mający na celu dostosowanie budynku przy ul. Łęczyńskiej 51 (lokal o powierzchni 190 m2) do wymagań ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r.  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. W celu adaptacji w/w budynku na żłobek.

- W celu dostosowania budynku przy ulicy Łęczyńskiej 51, powierzchnia lokalu 190 m2. Niezbędne jest wykonanie/zakup i montaż mebli w pomieszczeniach kuchnia, wydawalnia posiłków, pomieszczenie socjalne, mopiarnia. Wykonanie zgodnie z Projektem stanowiącym załącznik nr1 do przedmiotowego zapytania.

Przykłady wyposażenia:

 • meble kuchenne, w kuchni i wydawalni posiłków,
 • szafki w pomieszczaniu socjalnym,
 • Regał metalowy w mopiarni,
 • Szafa do wydawania posiłków w wydawalni posiłków
 • itp.

Szczegółowy wykaz mebli do wykonania/zakupu i montażu, stanowi część załącznika Oferta wykonawcy.
Zakupy podyktowane są projektem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania. Wszystkie meble muszą spełniać zasady ergonomii i posiadać odpowiednie atesty.

Zakup/wykonanie i montaż odpowiednich mebli odbędzie się w ramach projektu, „Barwy dzieciństwa-zwiększenie szans na zatrudnienie w Lublinie" nr projektu RPLU.09.04.00-06-0017/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o procedurę rozeznanie rynku w „Wytycznych

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.).

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

II. ZAMAWIAJĄCY:

POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA
ul. Kaprysowa 2, 20-843 Lublin, tel. 81 534 65 83

 

Termin składania oferty do 18.10.2017 r. do godz. 24.00.

 

Załączniki do pobrania:

 

2009 - 2010 Klanza Lublin   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków